تخمین عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   تخصصی - حضوری
   08:00
   شرکت ایسکرا اتو الکتریک
   40
   16
  
   ۱۴۰۳/۴/۲۷
  

الزامات استاندارد 17025 در خصوص ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری ، آشنایی با مفاهیم پایه در برآورد عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمایشگاه میکروبیولوژی ، نحوه محاسبه عدم قطعیت فنی در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، نحوه محاسبه عدم قطعیت ماتریکس در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، نحوه محاسبه عدم قطعیت توزیع در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، نحوه محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرکب و بسط یافته در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، بیان عدم قطعیت اندازه گیری در گزارش های آزمون در آزمایشگاه

   امیر جهانبانی _ دکترا-آمار کاربردی-تکنیک و تحلیل های آماری
   20,000,000
  
   136265294129
   سینا-شعبه جهانشهرکرج
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   02632763052
تاریخ ساعت شروع ساعت پایان
۱۴۰۳/۴/۲۸08:0016:00