عنوان دوره تاریخ شروع استاد دوره نوع دوره حد نصاب جزئیات
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025۱۴۰۳/۴/۲۷امیر جهانبانی _ دکترا-آمار کاربردی-تکنیک و تحلیل های آماریتخصصی - حضوری40جزئیات
ارزیابی انطباق۱۴۰۳/۵/۱بابک عظیمی _ کارشناسی ارشد(مهندسی صنایع)تخصصی - حضوری40جزئیات
تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری و تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی۱۴۰۳/۵/۲۴سارا کیان _ کارشناسی ارشد زیست شناسی- میکروبیولوژیتخصصی - حضوری25جزئیات