عنوان دوره تاریخ شروع استاد دوره نوع دوره حد نصاب جزئیات
بازرسی و نمونه برداری از کالا۱۴۰۳/۲/۲۰فاطمه موحد _ کارشناس ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی-کارشناسی زیست شناسی در رشته میکروبیولوژیتخصصی - حضوری25جزئیات