ارزیابی انطباق
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   تخصصی - حضوری
   08:00
   شرکت پگاه تهران
   40
   8
  
   ۱۴۰۳/۵/۱
   تعریف ارزیابی و انطباق،اشکال مختلف ارزیابی و انطباق، تواتر و زمانبندی ارزیابی و انطباق،انطباق قانونی و مقرراتی، برخورد با الزامات قانونی در ارزیابی و انطباق، ارزیابی و انطباق و اقدامات اصلاحی
   بابک عظیمی _ کارشناسی ارشد(مهندسی صنایع)
   15,000,000
  
   136265294129
   سینا-شعبه جهانشهرکرج
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   02632763052
تاریخ ساعت شروع ساعت پایان