تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری و تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   تخصصی - حضوری
   08:00
   آریا کیفیت زرین البرز
   25
   8
  
   ۱۴۰۳/۵/۲۴
   الزامات استاندارد 17025 در خصوص ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری  آشنایی با مفاهیم پایه در برآورد عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمایشگاه میکروبیولوژی  نحوه محاسبه عدم قطعیت فنی در آزمایشگاه میکروبیولوژی  نحوه محاسبه عدم قطعیت ماتریکس در آزمایشگاه میکروبیولوژی  نحوه محاسبه عدم قطعیت توزیع در آزمایشگاه میکروبیولوژی  نحوه محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرکب و بسط یافته در آزمایشگاه میکروبیولوژی  بیان عدم قطعیت اندازه گیری در گزارش های آزمون در آزمایشگاه
   سارا کیان _ کارشناسی ارشد زیست شناسی- میکروبیولوژی
   17,000,000
  
   136265294129
   سینا-شعبه جهانشهرکرج
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   02632763052
تاریخ ساعت شروع ساعت پایان