اطمینان از اعتبار نتایج آزمون
   انجمن صنفی کارگری مسئولین و کارشناسان کنترل کیفیت کارگاههای تولیدی، آزمایشگاهی و بازرسی استان البرز
   عمومی - حضوری
   09:00
   شیمی ساختمان
   70
   16
  
   ۱۴۰۳/۴/۳۰
   آشنایی با مفاهیم پایه در تضمین کیفیت نتایج آزمون ارزیابی تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج اندازه گیری بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازهگیری آشنایی با قابلیتهای نرم افزار 19 محاسبه پارامترهای آماری در بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون در شناسایی داده های پرت در نرم افزار بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازهگیری در مقایسه نتایج با یک مقدار مرجع بررسی اریبی نتایج اندازهگیری مقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه آزمون آماری مقایسه میانگین نتایج دو جامعه مقایسه نتایج دو جامعه به صورت زوجی مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز واریانس مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخصهای آماری شاخصهای آماری Cg و Cgk برای بررسی مناسب بودن دقت و صحت استفاده از نمودارهای کنترل برای پایش عملکرد
   مصطفی دستمردی _ دکتری مهندسی صنایع گرایش صنایع
   23,570,000
   جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: شماره واتساب انجمن:09308426950 شماره کارت جهت واریز هزینه سرمایه گذاری: 5022297000004395
   5022297000004395
   پاسارگاد- میدان مادر
   انجمن مدیران کنترل کیفیت البرز
   09338443585
تاریخ ساعت شروع ساعت پایان
۱۴۰۳/۴/۳۱09:0017:00