عنوان دوره تاریخ شروع استاد دوره نوع دوره حد نصاب جزئیات
اطمینان از اعتبار نتایج آزمون۱۴۰۳/۴/۳۰مصطفی دستمردی _ دکتری مهندسی صنایع گرایش صنایععمومی - حضوری70جزئیات