اطلاعیه فوری ** ابلاغ روش اجرایی توسعه و مدیریت دانش**
  

باسلام و احترام

به اطلاع مراکز اموزشی می رساند نظر به ابلاغ روش اجرایی**توسعه و مدیریت دانش**بشماره 284/143/ر تاریخ 27/10/1402 روش اجرایی قبلی ابطال گردیده است و طبق روش اجرایی جدید تنها دوره هایی که مدرس آن ها کارشناس رسمی استاندارد باشد قابل تایید در سامانه آموزش می باشد. 

روش اجرایی به پیوست ارسال می گردد.ضمنا سایر موارد نحوه انجام فرآنید ها متعاقبا اعلام می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۳/۲/۳