*پرداخت کارمزد خدماتی جهت تایید و تمدید مراکز آموزشی همکار *
  

باسلام و احترام

اطلاعات مربوط به پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به تمدید و تایید مراکزآموزشی همکار جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۸/۳۰