ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 77272/ت.58053 و تاریخ 04/05/1402 جهت اطلاع و بهره برداری
  

    باسلام و احترام

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 77272/ت.58053 و تاریخ 04/05/1402 جهت اطلاع و بهره برداری مراکز آموزشی همکار ارسال می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۵/۲۹