فرایند انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه سال 1402
  

   باسلام و احترام

در راستای اجرای دستورالعمل انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه به شماره مدرک 143/216/د مورخ 1397/12/06، لطفا نسبت به ارسال به موقع CD مستندات و فرم های تکمیل شده در زمینه اجرای دستورالعمل انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه، اقدام تا برابر با فرم "راهنما و امتیازدهی مراکز آموزشی همکار نمونه" به شماره مدرک 1-143/216/ف، از بین مراکز متقاضی واجد شرایط، اسامی دو مرکز آموزشی را که دارای بالاترین امتیاز هستند، جهت طرح در کمیته تخصصی حداکثر تا 5 تیر ماه سال جاری به دفتر آموزش و ترویج استاندارد ارسال گردد.  

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۵/۲