**اعلام شرایط تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد - شخص حقیقی**
  

**اعلام شرایط تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد - شخص حقیقی**

 

با سلام و احترام؛

نظر به ضرورت تسریع در تمدید اعتبار پروانه های کارشناسان رسمی استاندارد؛ مقتضی است تا زمان برقراری شرایط بارگذاری مدارک تمدید در سامانه مجوزهای کسب و کار، مدارک فیزیکی متقاضیانی که درخواست تمدید پروانه را دارند مطابق با روش اجرائی " فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد – شخص حقیقی" به شماره مدرک 266/143/ر مورخ 18/02/1402، طبق" کاربرگ تمدید پروانه (پیوست) تکمیل و جهت اقدامات لازم حداکثر تا تاریخ 15/04/1402 در دبیرخانه اداره کل ثبت نمایند.

لازم بذکر است برای متقاضیانی که زمینه فعالیت "تائید صلاحیت" دارند تکمیل کاربرگ شماره 8 به شماره مدرک 8-266/143/ر و برای سایر زمینه های فعالیت، تکمیل کاربرگ شماره 2 به شماره مدرک 2-266/143/ر بانضمام سایر مدارک مورد نیاز اعلام شده در «روش اجرائی مزبور» ضروری بوده و درصورت نقص مدارک و یا عدم انطباق با شرایط مذکور، مدارک عودت می گردد.

ملاحظات:

*مدارک مورد نیاز طبق مندرجات صفحه 12 روش اجرایی به شماره مدرک  266/143/ر تهیه و ارائه گردد.

*دوره‌های آموزشی می بایست طبق جدول دوره‌های آموزشی عمومی مجاز برای کارشناسان رسمی استاندارد و به میزان حداقل 16 ساعت به ازای هرسال باشد. (مراجعه به پرتال اداره کل)

**آن دسته از کارشناسان محترمی که درخواست خود را طی سال گذشته بابت تمدید به اداره کل ارائه نموده اند جهت تحویل مدارک خود و اقدام طبق ضوابط اجرایی جدید به واحد دبیرخانه مراجعه فرمایند.

*متقاضیان تمدید که از تاریخ اعتبار آنها بیش از شش ماه نگذشته است می توانند در این بازه زمانی مدارک خود را تکمیل و ارسال فرمایند.

*در صورت عدم ارسال درخواست تمدید برای پروانه هایی که از تاریخ اعتبار آنها بیش از شش ماه گذشته است امکان تمدید وجود نداشته و در صورت تمایل می بایست فرآیند صدور پروانه کارشناس رسمی استاندارد را مجدد طی نمایند.

   *سایر متقاضیان نیز بایستی طبق روش اجرایی درخواست تمدید خود را دو ماه قبل از اتمام اعتبار طبق چک      لیست تهیه و به اداره کل ارسال فرمایند.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۳/۲۲